۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور

اطلاعیه شماره یک
فرمانداری شهرستان نی ریز
اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور
شهرستان نی ریز
در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره 67735 /ت مورخ 6 / 6 / 95 هیات وزیران )موضوع آئین
نامه اجرایی تاسیییی و لیا یا سیییازماندای مرد( نداد او ین دوره انتخابات شیییورای توسییییه و مایا طی
روزجمیه تاریخ 29 / 08 / 1398 در محل لرمانداری شیییدرسیییتان نی ری راس سیییا ا 9 برگ ار خواهد شییید
بدینو سیله از نمایندگان سازماندای مرد( نداد دارای پروانه لیا یا ازلرمانداری شدر ستان نی ری د وت بیمل
می آید بمنظور ثبا نا( و دریالا کارت ورود به جلسییه انتخابات به دبیر خانه سییازماندای مرد( نداد ذیربط
مراجیه و به شرح ذیل اقدا( نمایند
الف : سازمانهایی که متقا ضی نامزدی انتخابات جهت ت صدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای تو سعه و
حمایت " هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 01 / 07 / 98 لغایت 06 / 07 / 98 اقدام نمایند.
ب : سازمانهایی که صرفا متقا ضی شرکت در جل سه انتخابات بمنظور رای دادن ه ستند ، می توانند از تاریخ 01 / 07 / 98
لغایت 27 / 08 / 98 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند .
*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است :
1 . تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری / فرمانداری
2 .تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد .
3.ا صل صورتجل سه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات
)ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد(.
4 .یک قطعه عکس 4 × 3 برای نماینده
5 .تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.
*لازم به ذکر ا ست هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خ صوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و ح ضور نماینده
جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .
*محل ثبت نام :دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداری شهرستان نی ریز.


دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان نی ریز


منبع : فرمانداری شهرستان نی ریز

کد خبر : 74458
تعداد بازدیدها : ۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است