لیست خدمات حوزه برنامه ریزی، اداری و مالی
 
ردیف کد شناسایی شرح خدمت  شورا، کارگروه،کمیته/ قوانین
1 FR-PL-04-01 تشکیل کمیته برنامه ریزی شهرستان به منظور تصویب پروژه ها کمیته برنامه ریزی شهرستان
2 FR-PL-04-02 ارائه پیشنهاد جهت تصویب پروژه های جدید در کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیته برنامه ریزی شهرستان
3 FR-PL-04-03 تصویب پروژه های جدید در کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیته برنامه ریزی شهرستان
4 FR-PL-07-01 صدور مجوز  جابجایی ، انتقال و تمدید دفتر پیشخوان  کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات
5 FR-PL-03-01 گزارش عملکرد اصناف مربوط به گندم ، آرد و نان جهت صدور حکم بازرسی مربوط به کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان شهرستان کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان شهرستان
6 FR-PL-03-02 نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم، آرد و نان و تهیه گزارش لازم کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان شهرستان
7 FR-PL-08-01 نظارت و مشارکت در مصوبات ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی شهرستان کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان
8 FR-PL-01-01 صدور مجوز تفکیک سرپرست خانوار پیرو قانون هدفمندی یارانه ها قانون هدفمندی یارانه ها ماده ی 7
9 FR-PL-09-01 تشکیل کارگوره سرمایه گذاری به منظور جذب و حمایت از سرمایه گذار و طرح های سر مایه گذاری  کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذاری
10 FR-PL-06-01 مشارکت ونظارت بر اجرای مصوبات کار گروه در خصوص فعالیت های دستگاه های اجرایی و نهادها وسایر ارگان ها در سطح شهرستان شورای اداری شهرستان
11 FR-PL-06-02 مشارکت و نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه شورای اداری شهرستان
12 FR-PL-06-03 مشارکت و نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه شورای اداری شهرستان
13 FR-PL-05-01 پاسخگویی به درخواست های مردمی در زمینه پرداخت یارانه ها کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها
14 FR-PL-05-02 تجزیه و تحلیل اعتراضات و ارائه گزارش تحلیلی به کمیسیون مرکزی هدفمندسازی یارانه ها مطابق  ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها
 لیست خدمات استخراج شده از حیطه شرح وظایف
15 FR-PL-11-11 دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی فرمانداری اعم از صادره و وارده  
16 FR-PL-11-23 تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب اعتبار و اسناد خرید  
17 FR-PL-11-26 ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان بخشداری  
18 FR-PL-11-27 بازرسی ادارات شهرستان و تهیه گزارشات بازرسی  
19 FR-PL-11-28 پاسخگوییبه شکایات در خواست ها ،پیشنهادها و گزارش های مردمی  
20 FR-PL-11-29 پاسخگویی به شکایات ارسالی از سوی بازرسی کل کشور  
21 FR-PL-11-33 مشارکت ونظارت بر اجرای مصوبات کارگروه وارجاع به مراجع ذیربط
 
       
 
لیست خدمات حوزه سیاسی
ردیف کد شناسایی شرح خدمت  شورا، کارگروه،کمیته/ قوانین
لیست  خدمات استخراج شده از شوراها، کارگروه ها، کمیته ها
1 FR-SI-01-01 تهیه گزارش نظارت بر عملکرد مجامع عمومی سازمان های غیر دولتی(مردم نهاد)در هیات نظارت شهرستان هیئت نظارت و تاسیس سازمانهای مردم نهاد شهرستان
2 FR-SI-01-02 صدور پروانه فعالیت سازمانهای غیر دولتی(مردم نهاد) در هیات نظارت شهرستان هیئت نظارت و تاسیس سازمانهای مردم نهاد شهرستان
3 FR-SI-07-01 مدیریت و تایید مصوبات جهت اجرای مصوبات ارتقا و سطح سلامت شهروندان یا هر چیز دیگر  کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان
4 FR-SI-07-02 نظارت ریاست دبیر خانه کارگروه  سلامت در شهرستان به منظور حمایت از طرحهای حوزه سلامت  کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان
5 FR-SI-04-01 رسیدگی به تقاضاهای تغییر تاریخ توسط افراد در کمیسیون صغر سن  به منظور حفظ اعتبار اسناد سجلی کمیسیون صغر سن شهرستان
6 FR-SI-02-01 اعطای مجوز تابعیت افراد فاقد شناسنامه توسط شورای تامین شهرستان کمیسیون تعیین تابعیت شهرستان
7 FR-SI-02-02 اعطای مجوز تابعیت افراد دارای تابعیت مشکوک توسط شورای تامین شهرستان کمیسیون تعیین تابعیت شهرستان
8 FR-SI-02-03 اعطای مجوز تابعیت فرزندان افراد دارای تابعیت مشکوک توسط شورای تامین شهرستان کمیسیون تعیین تابعیت شهرستان
9 FR-SI-10-01 کنترل و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
10 FR-SI-10-02 تهیه گزارش بازرسی در خصوص اموال مصادره ای موضوع  مبارزه با مواد مخدر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
11 FR-SI-08-01 تأیید و نظارت بر مصوبات شورای شهر در نامگذاری معابر اصلی ، معابر فرعی و کلیه پروژه های عمرانی شهرداریها شورای نامگذاری شهرستان
12 FR-SI-13-01 ارائه پیشنهاد اولویت های پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده به دبیرخانه کارگروه شهرستان کارگروه بانوان و خانواده شهرستان
13 FR-SI-13-02 ارائه گزارش ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با امور بانوان و خانواده در شهرستان کارگروه بانوان و خانواده شهرستان
14 FR-SI-13-03 شناسایی مسائل و مشکلات و نیاز های بانوان و خانواده شهرستان در کلیه ابعاد اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی , آموزشی و بهداشتی کارگروه بانوان و خانواده شهرستان
15 FR-SI-13-04 هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های لازم در رفع مشکلات بانوان و خانواده در شهرستان کارگروه بانوان و خانواده شهرستان
16 FR-SI-13-05 برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده شهرستان کارگروه بانوان و خانواده شهرستان
17 FR-SI-13-06 نظارت بر پیشبرد اهداف عملیاتی مرتبط با امور بانوان  کارگروه بانوان و خانواده شهرستان
18 FR-SI-12-01 افزایش ضریب امنیتی معابر عمومی از طریق شناسایی  و رفع نقاط فاقد روشنایی طرح پیشگیری از سرقت شهرستان
19 FR-SI-12-02 نظارت و همکاری در سازماندهی مناطق متروکه در راستای افزایش ضریب امنیت عمومی  طرح پیشگیری از سرقت شهرستان
20 FR-SI-09-01 هماهنگی و سازماندهی امور اجرایی و برگزاری مراسم دهه فجر ستاد دهه فجر شهرستان
21 FR-SI-14-01 کمک به تحصیل مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) ستاد ارتحال امام (ره)
22 FR-SI-05-01 نظارت و کنترل بر مدیریت حمل و نقل دانش آموزان  کارگروه ماده 18 شهرستان
23 FR-SI-06-01 شناسایی  موانع و مشکلات ثبت وقایع حیاتی در شهرستان و اتخاذ تدابیر لازم برای بر طرف کردن آن  شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان
24 FR-SI-15-01  بررسی و سیر مراحل قانونی با موضوع الحاق روستاهای در حریم بخش به منظور تصویب کارگروه الحاق روستاهای شهرها
25 FR-SI-11-01 نظارت و مشارکت در تصمیمات مربوط به شورای آموزش و پرورش شهرستان شورای آموزش و پرورش شهرستان
27 FR-SI-03-01 صدور مجوز خوابگاه های غیر دولتی شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی شهرستان
28 FR-SI-03-02 نظارت، ارزیابی، کنترل و ساماندهی خوابگاه های غیر دولتی  شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی شهرستان
29 FR-SI-16-01 سازماندهی بهداشتی کشتارگاه های  دام دولتی ویا وابسته به شهرداریها  کمیته کشتارگاه های شهرستان
30 FR-SI-17-01 هماهنگی و مدیریت و تامین نظم و امنیت در مسابقات ورزشی  کمیسیون ورزشی شورای تامین شهرستان
31 FR-SI-18-01 پایش فضای انتخاباتی و تحلیل درست در کمیته امنیتی انتخابات و تهیه گزارش لازم کمیته امنیتی انتخابات شهرستان
32 FR-SI-18-02 حفظ صحت انتخابات با اتخاذ تصمیم به موقع کمیته امنیتی انتخابات شهرستان
33 FR-SI-18-03 اطلاع رسانی سریع مسئولان زی ربط در خصوص حوادث غیر مترقبه و حوادث سیاسی در خصوص انتخابات به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی کمیته امنیتی انتخابات شهرستان
34 FR-SI-18-04 تدوین و ارائه طرح امنیتی و حفاظتی انتخابات متناسب با ویژگی ها و ملاحظات امنیتی بخش کمیته امنیتی انتخابات شهرستان
35 FR-SI-18-05 تامین امنیت مراسم و اجتماعات قانونی در کمیته امنیتی انتخابات کمیته امنیتی انتخابات شهرستان
36 FR-SI-19-01 پیشگیری از استفاده غیر مجاز سلاح گرم و ارائه گزارشات مربوطه کمیته طرح پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیری، اختلاف، مراسم و . . .
37 FR-SI-20-01 نظارت و مشارکت تصمیم گیری در خصوص تامین نظم و امنیت مناسبت های مذهبی و مراسم عزاداری مصوب شورای امنیت کشور
38 FR-SI-27-01 افزایش ضریب امنیت عمومی از طریق استقرار سامانه ها مصوب شورای امنیت کشور
39 FR-SI-21-01 نظارت بر عملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها کمیته صدور مجور دفاتر فرعی احزاب
40 FR-SI-28-01 نظارت و مدیریت بر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
45 FR-SI-30-02 ترویج فرهنگ عفاف و حجاب  ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان 
46 FR-SI-30-04 صیانت از حقوق شهروندی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان 
48 FR-SI-31-01 ساماندهی ازدواج جوانان  ستاد ساماندهی امور جوانان
لیست خدمات استخراج شده از حیطه شرح وظایف
49 FR-SI-22-01 برنامه ریزی، نظارت و برگزاری انتخابات  ص 13 - 3 
50 FR-SI-22-03 مدیرت و نظارت بر تامین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی و نظامی ص 13 - بند 9 
51 FR-SI-22-04 تهیه طرح های امنیتی که با کد قبلی یک ضرب شود ص 13- بند 10
52 FR-SI-22-06 پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت ملی توسط واحدهای دستگاه های ذیربط در شهرستان به منظور افزایش سطح امنیت ص 14 - بند 14 
53 FR-SI-22-07 انعکاس گزارشات امنیتی و انتظامی به وزارت کشور ص 14 - بند 15
54 FR-SI-22-09 پیشگیری و کاهش جرائم بزه از طریق شناسایی نقاط بحران خیز و افراد شرور ص 14 - بند 17
55 FR-SI-22-10 کاهش جرایم و تخلفات امنیتی ، انتظامی ، سیاسی ص 14 - بند 18 -
56 FR-SI-22-11 مدیریت پیشگیری از جرایم سازمان یافته و مبارزه با ترویج فرق ضاله ص 14 - بند 19 
57 FR-SI-22-13 افزایش امنیت اجتماعی از طریق مبارزه با قاچاق کالا ص 14 بند 25 
58 FR-SI-22-14 مدیریت مسائل، پدیده ها، انحرافات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی بخش و نظارت بر ساماندهی متکدیان، معتادان، کودکان خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری واحد های دستگاه های مسئول در شهرستان به منظور کاهش آسیب اجتماعی ص 15 - بند 32 
59 FR-SI-22-15 هماهنگی و نظارت بر افزایش نشاط اجتماعی در شهرستان با رویکرد توسعه ورزش همگانی و غنی سازی اوقات فراغت جامعه بالاخص جوانان ص 15- بند 36
60 FR-SI-22-17 صدور مجوز برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها ص 15 - بند 38
61 FR-SI-22-19 تهیه گزارش عملکرد از روند امور اجرایی انتخابات  ص 20 - بند 11
62 FR-SI-22-20 برآورد اعتبارات، نیروی انسانی، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در شهرستان  ص 20 - بند 12
63 FR-SI-22-21 افزایش ضریب امنیت عمومی ص 22 - بند 2
64 FR-SI-25-01 نظارت بر دستگاه ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیب های اجتماعی و ارائه گزارش ص 30 - بند 16 
 
لیست خدمات حوزه عمرانی
.
ردیف کد شناسایی شرح خدمت  شورا، کارگروه،کمیته/ قوانین
لیست  خدمات استخراج شده از شوراها، کارگروه ها، کمیته ها
1 FR-OM-17-01 جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها و برخورد با تخلفات مربوطه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها
2 FR-OM-16-01 ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی مستلزم حفاری در معابر و احداث تاسیسات کمیته حفاری
3 FR-OM-16-02 ارائه گزارش مبنی بر پیگیری و نظارت بر ابلاغ مصوبات کمیته حفاری به کمیسیون حفاری کمیته حفاری
4 FR-OM-14-01 مشارکت در هیأت حل اختلاف کارگری  هیات حل اختلاف کارگری
5 FR-OM-11-01 ارائه سالانه گزارش عملکرد فرمانداری در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور ارزیابی و رتبه بندی کارگروه ساماندهی مسافربرهای شخصی
6 FR-OM-19-01 هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح سازماندهی و ارتقاء خدمات سفر در قالب کمیته خدمات حمل و نقل ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
7 FR-OM-19-02 ارائه خدمات امداد و نجات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
8 FR-OM-19-03 ارائه خدمات انتظامی و امنیتی و ترافیک شهری مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
9 FR-OM-19-04 هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به شهرداری ها و دهیاری ها در امر خدمت رسانی به مسافران  ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
10 FR-OM-19-05 هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ساماندهی و ارتقا خدمات سفر در قالب کمیته خدمات اسکان و رفاه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
11 FR-OM-19-06 ارائه خدمات جهت نظارت و تنظیم بازار مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
12 FR-OM-19-07 هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح سازمانی و ارتقا خدمات سفر در قالب کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات  ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
13 FR-OM-19-08 هما هنگی و نظارت بر اجرای ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر در قالب کمیته خدمات بهداشتی سلامتی و محیط زیست  ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
14 FR-OM-19-09 هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ساماندهی و ارتقا خدمات سفر در قالب کمیته برنامه ریزی  وآمار   ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
15 FR-OM-19-10 ارائه خدمات سفر در قالب کمیته اطلاع رسانی تبلیغات و امور فرهنگی  ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
16 FR-OM-19-11 هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف دبیران ستادهای تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان و ارائه گزارش ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی
17 FR-OM-15-01 حمایت و نظارت بر وظایف کارگروه شهرستانی مدیریت پسماند کارگروه مدیریت پسماند شهرستان
18 FR-OM-13-01 تهیه و ارائه گزارش بررسی فنی و تطبیق با مقررات مربوط نحوه الحاق روستاهای در حریم شهرها کارگروه الحاق روستاهای در حریم شهرها
19 FR-OM-12-01 مشارکت و همکاری با شورای هماهنگی ترافیک بخش به منظور رفع مشکلات ترافیکی شورای هماهنگی ترافیک شهرستان
20 FR-OM-18-01 تأیید مصوبات شوریا اسلامی شهرستان جهت اجرا (هیأت انطباق) هیات انطباق شورای شهرستان
21 FR-OM-10-01 نظارت بر برنامه شهرداری ها جهت جلوگیری از کارگاه های مزاحم کارگروه کارگاه های مزاحم
22 FR-OM-09-03 نظارت بر عملکرد ستاد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد. ستاد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآماد
23 FR-OM-03-01 نظارت بر روند اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل ویژه معلولین کمیته مناسب سازی شهرستان
24 FR-OM-04-01 هدایت و تسهیل فرآیند عمران و توسعه عادلانه روستاها کارگروه بازنگری و تصویب طرح هادی روستاهای بخش مرکزی
25 FR-OM-01-01 انجام اقدامات لازم به منظور کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان کارگروه سگ های ولگرد شهرستان
26 FR-OM-05-01 تشخیص وقوع بحران و اعلام به دستگاه های ذیربط  کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
27 FR-OM-05-02 ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به شورای هماهنگی مدیریت بحران کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
28 FR-OM-05-03 نظارت بر انجام وظایف محوله به هریک از مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی ذیربط در سطح مقابله با بحران پیش آمده کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
29 FR-OM-05-04 پیشگیری از بحران های احتمالی بواسطه بررسی و تآیید پیشنهادی مدیریت بحران شهرستان کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
30 FR-OM-05-06 بکارگیری امکانات مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقابله با بحران ها کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
31 FR-OM-06-01 نظارت بر فرآیند حفظ و حراست از مجموعه باغات قصرالدشت کمیته آبادگری باغات شهرستان
لیست خدمات از شرح وظایف
32 FR-OM-22-01 نظارت بر امور پشتیبانی تدارکاتی و حمایت ستادهای بخش و منطقه ای در مناطق آسیب دیده از طریق امکانات شهرستان به منظور تهیه گزارش لازم منطبق با کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
33 FR-OM-23-01 تضمین کیفیت اجرای پروژه های عمرانی منطبق با کمیته نظارت شورای فنی
34 FR-OM-23-02 نظارت عالیه بر شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای طرح و پروژه های مصوب شهری و روستایی و تهیه گزارش لازم  منطبق با کمیته نظارت شورای فنی
35 FR-OM-24-01 تضمین اجرا و رعایت اصول مرتبط با طرح های جامع و تفضیلی در توسعه شهر منطبق با کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی
36 FR-OM-25-01 نظارت عالیه بر روند اجرای طرح های جامع و تفصیلی و طرح های توسعه شهری منطبق با کمیته نظارت شورای فنی
37 FR-OM-26-01 عضویت و شرکت در جلسات کمسیون ماده 5 منطبق با کارگروه زمین خواری
38 FR-OM-27-01 انجام امور محوله در اجرای بندهای (ب و ه) ماده 38 قانون برگزاری مناقصات  ص 34 بند 5
39 FR-OM-28-01 هماهنگی بین دستگاه های اجرایی شهرستان  به منظور افزایش سطح کیفی انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات منطبق با شورای فنی
40 FR-OM-23-03 نظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز به منظور بهینه سازی مصرف آب منطبق با کمیته نظارت شورای فنی
41 FR-OM-27-02 پیگیری امورات حقوقی فرمانداری و تهیه گزارشات لازم  
42 FR-OM-30-01 نظارت بر فرآیند توانمند سازی شهرک های حاشیه شیراز به منظور توانمد سازی آنان منطبق با کمیته پیمان شورای فنی
43 FR-OM-28-02 نظارت بر فرآیند ساماندهی زباله بخش های تابعه در راستای حفظ محیط زیست منطبق با کمیته پیمان شورای فنی
44 FR-OM-29-01 همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری و تهیه گزارش لازم به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در شهرستان منطبق با کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری اراضی و کمیسیون ماده 100 و 77 شهرداری ها (کارگروه زمین خواری)
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است

   
/* */